About

Statement of Purpose

To promote scholarly exchange among its members as well as among colleagues both in China and in the United States and to contribute to the advancement of Chinese historical studies and Asian studies.

CHUS Bylaws

Board of Directors (2017-2019)

President
Qiang Fang
University of Minnesota, Duluth
qfang@d.umn.edu
Secretary
Dandan Chen
Farmingdale State College, State University of New York
chenda@farmingdale.edu
Treasurer
Xiaojia Hou
San Jose State University
xiaojia.hou@sjsu.edu
Conference Coordinator
Danke Li
Fairfield University
dli@fairfield.edu
Newsletter Editor and Web Manager
Shuhua Fan
University of Scranton
shuhua.fan@scranton.edu

Past Presidents

Gao Wangling, Initiator of CHUS, 1987
Gao Zheng, 1987-1988
Wang Xi, 1988-1989
Man Yunlong, 1989-1990
Hong Zhaohui, 1990-1991
Liang Kan, 1991-1992
Wang Qingjia, 1992-1993
Zhang Shuguang, 1993-1994
Li Xiaobing, 1994-1997, 2015-2017
Li Hongshan, 1997-1999
Lu Hanchao, 1999-2001
Zhai Qiang, 2001-2003
Wang Di, 2003-2005
George X. Wei, 2005-2007
Patrick Shan, 2007-2009
Ping Yao, 2009-2011
Xiaoping Cong, 2011-2013
Zhiwei Xiao, 2013-2015