About

CHUS Bylaws

Board of Directors (2022-2024)

Past Presidents

Gao Wangling, Initiator of CHUS, 1987
Gao Zheng, 1987-1988
Wang Xi, 1988-1989
Man Yunlong, 1989-1990
Hong Zhaohui, 1990-1991
Liang Kan, 1991-1992
Wang Qingjia, 1992-1993
Zhang Shuguang, 1993-1994
Li Xiaobing, 1994-1997
Li Hongshan, 1997-1999
Lu Hanchao, 1999-2001
Zhai Qiang, 2001-2003
Wang Di, 2003-2005
George X. Wei, 2005-2007
Patrick Shan, 2007-2009
Yao Ping, 2009-2011
Cong Xiaoping, 2011-2013
Xiao Zhiwei, 2013-2015
Li Xiaobing, 2015-2017
Fang Qiang, 2017-2019
Yang Zhiguo, 2019-2022